Algemene voorwaarden

Bijzondere voorwaarden bij plaatsing van parlofoonsystemen van Bticino (Legrand)

1. De installatie wordt uitgevoerd met Bticino 2-draadssysteem. Alleen de in deze website vernoemde artikelen vallen onder deze aanbieding. Deze prijzen zijn geldig in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Afhankelijk van uw locatie vragen wij een toeslag voor verplaatsingkosten.

2. Alle onderdelen zoals voeding, filters, e.d. nodig voor de goede werking van het systeem zijn inbegrepen in de prijs.

3. De garantie loopt vanaf de dag van plaatsing voor een termijn van 4 jaar. De garantie geldt zowel voor werkuren en onderdelen, in zoverre dat de apparaten op een normale manier behandeld en onderhouden werden (vb. buitenpost met hogedruklans gereinigd is geen garantie).  Wij garanderen bij aanvaarding van de bestelling een goede werking op de bestaande bedrading voor een termijn van 3 jaar in zoverre dat tijdens deze periode er geen wijzigingen aan de bedrading worden aangebracht door eigenaars, bewoners of hun aangestelden. Uiteraard vervalt deze garantie bij schade toegebracht aan de bekabeling door wateroverlaast, brand of andere uitwendige oorzaken die de bekabeling kunnen beschadigen. De etage drukknoppen (indien aanwezig) vallen niet onder de garantie.

4. Het bestaande belpaneel wordt vervangen door de in de prijslijst voorgestelde types. Dit is leverbaar in inbouw- als opbouwuitvoering. Indien nodig voorzien we een rugpaneel of passe-partout om gaten in de gevel op te vullen. Dit is in de prijs inbegrepen. Staat uw belpaneel schuin onder een hoek gemonteerd dan kan het nodig zijn met een losse camera te werken. Dit heeft geen gevolg op de prijs en kan onmiddellijk geplaatst worden. In geval uw bestaand belpaneel een aparte vorm heeft (bvb een consolemeubel) of een kast die u mee wenst te vervangen, gelieve ons hier dan tijdig van te verwittigen. Een nieuwe kast of de vervanging van een halmeubel is niet in de prijs inbegrepen.

5. In de prijs is het plaatsen van het nieuwe toestel op de plaats van het bestaande toestel. Alle andere werken zullen apart aangerekend worden. Indien u dit wenst kunnen wij een rugplaat plaatsen achter het nieuwe toestel om de schade van het oude toestel te verbergen. Tenzij u deze plaat op voorhand besteld met de rest van het systeem  dient deze ter plaatse betaald te worden aan de technieker (geld of bancontact, u ontvangt factuur achteraf via e-mail of post).  Wenst u een toestel te verplaatsen (wat wij sterk afraden) dan kan u dat bij plaatsing afspreken met de technieker(geld of bancontact, u ontvangt factuur achteraf via e-mail of post). Deze kan u ook de meerprijs hiervoor bepalen. U betaald deze werken na uitvoering aan de technieker. Indien deze werken de rest van de plaatsing in het gedrang brengen  zullen zulke werken pas op later tijdstip uitgevoerd kunnen worden.

6. In geval het gebouw uitgerust is met etagedrukknoppen, zullen deze indien mogelijk aangesloten worden op de nieuwe parlo- of videofoontoestellen. Afhankelijk van de bestaande bekabeling kunnen wij opteren de bestaande etageoproep te behouden. Etage beldrukknoppen zijn niet in de installatie inbegrepen. In geval op een appartement het bestaande binnentoestel verplaatst is, en het kolomverdeelpunt niet meer bereikbaar is, zijn wij niet verantwoordelijk voor het eventuele niet funtioneren van de etageoproep. Als privatieve meerkost kan een draadloze bel kan hier oplossing bieden.

7. Zichtbare schade herstellen aan verf of behang tengevolge van andere afmetingen van het vervangen binnentoestel is ten laste van de klant. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat aan behang en/of bezetting  bij het demonteren van het oude toestel indien dit vastgelijmd is aan de muur.

8. Wij aanvaarden de opdracht pas na goedkeuring door onze technische dienst.

9. Wij behouden ons het recht elke opdracht te weigeren zonder opgave van reden.

10. Alle gepubliceerde prijzen zijn aan het verminderde btw-tarief van 6% tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op onze offerte. Indien uw gebouw jonger is dan 10 jaar of niet gebruikt wordt als woning geldt het standaard btw-tarief van 21% en zal de opgegeven prijs herberekend worden naar het voor u (uw gebouw) geldende BTW-tarief. Voor BTW-plichtingen geldt het tarief “btw verlegd”.

11. Betalingsvoorwaarden: Voor plaatsing van parlo- en/of videofoonsystemen waarvan het bedrag lager is dan €1000.00. vragen wij geen voorschot, wel contante betaling bij oplevering. Dat wil zeggen u betaalt direct aan de technieker met geld of bancontact. Wij aanvaarden geen cheques of overschrijving. U mag wel per overschrijving vooruitbetalen als u dit beter uitkomt.
Voor bedragen groter dan €1000.00 sturen wij u bij bestelling een voorschotfactuur ten bedrage van de helft van het totale bedrag. Het saldo betaalt u per overschrijving binnen de 8 dagen na factuurdatum. Wij aanvaarden geen (bank)cheques. Facturatie gebeurt steeds collectief. Indien individuele facturatie gewenst is rekenen wij een administratieve toeslag van 10%. Bij niet naleving van deze betalingsvoorwaarden zullen wij ons beroepen op artikel 1 van onze algemene voorwaarden.

12. De levertermijn bedraagt ca. 2-3  weken te rekenen vanaf de ontvangst van het voorschot. De afspraak voor plaatsing gebeurt in samenspraak met de bewoners of hun vertegenwoordiger (syndicus) van zodra de exacte leverdatum van de bestelde goederen gekend is.

13. De levertermijn kan beïnvloed worden door de beschikbaarheid van de goederen bij de fabrikant. Indien de redelijke termijn van levering niet overschreden wordt kan dit geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling. In het geval er bepaalde goederen op het ogenblik van plaatsing niet beschikbaar zijn kunnen wij voorstellen deze tijdlijk te vervangen door een ander toestel. Indien het bestelde goed terug beschikbaar is zullen wij dit zonder kosten omruilen.

14. Bij de plaatsing van het systeem dienen ALLE appartementen toegankelijk te zijn tijdens de VOLLEDIGE duur van de plaatsing en de testen. Indien er een of meerdere appartementen niet toegankelijk zijn is het mogelijk dat de installatie niet in dienst genomen kan worden. Indien wij om deze reden genoodzaakt zijn om terug te komen voor de verdere afwerking zal hiervoor een forfaitaire kost van €65  + verplaatsingkosten afhankelijk van de locatie aangerekend worden. De factuur zal opgesteld worden met inbegrip van de nog na te leveren goederen. Dit zal geenszins recht op uitstel van betaling geven.

15. Indien op de dag van de plaatsing bepaalde goederen niet geleverd kunnen worden, of details afgewerkt moeten worden en hiervoor op een later tijdstip teruggekomen moet worden kan door de klant slechts uitstel van betaling bekomen worden indien de waarde van deze goederen of werken meer dan 10% van het totaalbedrag bedraagt. Indien de waarde minder dan 10% van het hoofdbedrag bedraagt behouden wij ons het recht de factuur op te maken en u te houden aan de afgesproken betalingstermijnen. Voor alle duidelijkheid: het betreft hier een werkende installatie waar de klant al het gebruiksgemak van heeft.

Algemene voorwaarden

1. Betaling: behoudens formele schriftelijke bepaling zijn onze rekeningen onmiddellijk en zonder disconto betaalbaar en mogen betalingen in geen geval afhankelijk zijn van bijzondere omstandigheden of van de goede uitvoering van de in rekening gebrachte of andere verrichtingen. Het toezenden der rekening dient beschouwd te worden als aanmaning om het bedrag ervan te betalen en de koper of opdrachtgever zal zich door het eenvoudig feit van de vervaldag ingebreke bevinden zonder dat een sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk weze. De op hun vervaldag onbetaalde facturen dragen van rechtswege zonder sommatie noch ingebrekestelling een intrest van 12% jaarlijks. Indien hetzij de facturen of hun intresten niet betaald zijn op de vervaldag niettegenstaande in morastelling bij aangetekende brief komt ons ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag toe gelijk aan 10% van het hoofdbedrag der factuur met een minimum van 25 €. Zelfs voor het geval de verkoop of het gepresteerde werk onder voorwaarde is afgesloten, behouden wij ons het recht voor te verzenden tegen rembours of vooruitbetaling te vorderen. Onze facturen zijn vooruitbetaalbaar te Antwerpen.
De schikkingen, wissels, acceptaties en waarden of postkwijtschriften brengen geen vernieuwing noch afwijking van deze clausules met zich mee, welke ook de wijze van verzending moge wezen. Wanneer een opgemaakt bestek wordt geaccordeerd dient een voorschot van 30% op de begrote prijs te worden betaald bij bestelling.

2. Klachten: Iedere klacht is slechts ontvankelijk voor zover ze ons schriftelijk wordt overgemaakt binnen de 3 dagen na factuurdatum. Eens deze termijn verstreken worden de geleverde goederen en prestaties geacht definitief aanvaard te zijn, hetgeen iedere mogelijkheid tot latere klacht uitsluit. Indien de klacht naar ons oordeel juist is, behouden wij ons recht voor te kiezen tussen betaling van een billijke schadevergoeding, hoogstens gelijk aan de factuur waarden van de geleverde en slecht erkende goederen en of prestaties of kosteloze vervanging van deze goederen na terugzending in originele toestand, ter uitsluiting van om het even welke andere vergoeding (bv. Vergoeding van indirecte schade). Iedere verantwoordelijkheid wegens ongevallen aan personen en of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, alsook iedere vraag tot schade met professioneel karakter, te wijten aan een vergissing in de levering, een gebruik of gemis aan overeenstemming van de geleverde of een gebrekkig gepresteerd werk, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In die gevallen zijn wij immers slechts gehouden naar eigen keuze ofwel de geleverde koopwaar te nemen tegen de verkoopprijs ofwel eenvoudigweg gezegde koopwaar te vervangen. De geleverde koopwaar worden door de koper aangewend en gebruikt op eigen gevaar en risico zonder enig mogelijk verhaal tegen de verkopers uit welken hoofde ook. Klachten geven de koper geen recht tot ontbinding van de koop te vorderen of betaling geheel of ten dele na te laten of uit te stellen.

3. Eigendomsoverdracht: De goederen blijven onze eigendom tot deze geheel zijn betaald. Voordien mag er niet ten gunste van derden over beschikt worden bijvoorbeeld ten titel van pand of waarborg.

4. Overmacht en belemmeringen: Indien de fabriek of leverancier van wie wij goederen betrekken, door welke oorzaak ook ingebreke blijft te leveren of niet tijdig noch goed levert, zijn wij jegens de koper-opdrachtgever niet aansprakelijk. Ieder geval van heirkracht in het algemeen, zoals staking, onlusten, mobilisatie, overheidsmaatregelen, stilstand van het spoor- en watervervoer, verhindering van het vervoer, vertraging in aanvoer, vorst, brand e.a. geeft ons het recht de uitvoering van het contract of bestelling te schorsen of zelfs geheel of ten dele te vernietigen zonder verplichting tot schadevergoeding. Wij behouden ons eveneens het recht toe voor zonodig de verkoop of de aannemingsovereenkomst te ontbinden in geval van wijziging in de toestand van de koper-opdrachtgever: overlijden, ontzetting, collocatie, of andere bekwaamheidsbeperking, kennelijk onvermogen, aanvraag of gerechtelijk of minnelijk concordaat, faillissement, publicatie van protest, ontbinding of wijziging van vennootschap, enz. Wij hebben recht op schadevergoeding in de gevallen voorzien door de wet.

5.Wanprestatie van de koper-opdrachtgever: Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de koper-opdrachtgever of door diens fout veroorzaakt van een bestelling, zijn wij gerechtigd schadevergoeding te bekomen overeenkomstig de Wet. Er wordt nochtans overeengekomen dat wij zonder verplicht te zijn het bewijs ervan te leveren, een forfaitaire schadevergoeding van 30% in rekening brengen ongeacht ons recht hogere schade aan te tonen.

6. Opschorten van levering en prestatie: Wij blijven ten allen tijde gerechtigd om de werken of leveringen op te schorten om zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper-opdrachtgever te verlangen, ongeacht de betalingsvoorwaarden welke werden overeengekomen. Zolang de koper-opdrachtgever aan deze opgelegde voorwaarden niet heeft voldaan zijn wij niet tot levering of prestaties verplicht.

7. Waarborg: Als waarborg geldt de termijn van de leverancier van de gebruikte materialen. Werkloon en verplaatsingkosten vallen nooit onder de waarborg. De waarborg telt enkel voor de door ons geplaatste materialen. Materialen welke niet door ons geplaatst zijn vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Dit artikel geldt niet voor geleverde goederen en diensten die vallen onder artikel 3 van de Bijzondere voorwaarden bij plaatsing van parlofoonsystemen van Bticino (Legrand)

8. Leveringstermijn: De opgegeven leveringstermijn is louter aanwijzend en bindt ons niet. Behoudens uitdrukkelijke bepaling heeft de koper-opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de bestelling of verkoop wegens vertraging in de levering onder welke vorm ook.

9. Overeenkomsten met particulieren niet handelaars: In geval de medecontractant een niet handelaar is zal een schadevergoeding verschuldigd zijn bij het ingebreke blijven van onszelf ten belope van 10% van het hoofdbedrag met een minimum van 25 € conform de wet op de handelspraktijken dd 14 juli 1991.

10. Overeenkomsten met handelaars: In geval de medecontractant een handelaar is zal er nooit een schadevergoeding verschuldigd zijn bij het ingebreke blijven van onszelf.

11. Bevoegdheid en rechtspleging: Behoudens scheidsrechterlijk beding of overeenkomst zullen alle uit een geschil tussen ons en de opdrachtgever voortvloeiende rechtsvorderingen zelfs bij wijze van vrijwaring en zelfs in geval van meerdere verweerders voor de vrederechter van het 7de kanton en of de Rechtbanken van Antwerpen gebracht worden. Wij alleen zijn nochtans gemachtigd het geschil voor de ratione loci bevoegde rechtbank te brengen.